A∨山形健在线

A∨山形健在线

自利不渴者,属太阴,其脏有寒故也。 逃而病人,即天欲出行也。

 已付郵客方士,往付上有至德之君。故藏土下,主為地神使,不得復生,故以書相示,令知之耳。

如天一日不行,日月星不移,即有不周之氣,天則毀矣。医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚,此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使硬也,甘草泻心汤主之。

 病瘥后,胸喉外生疮勿疑,无盐梅以天行手足肿,疼痛欲脱者,浓煎虎杖汁渍之。不調者致不調,和者致和,此天之應明效也。

故其本者眾多,其度世及富貴者少也。直候冷,取细研,蒸饼心,丸豌豆大,艾汤下十五丸,病重加至二三十丸,此法甚验。

但宜清潔,天遣令狩,不宜數見,多畏之者,名之為虎。旧有微溏或呕者,不用饴糖也。

Leave a Reply